Beschermingsbewindvoering

Mw Roosloot is door Rechtbank Amsterdam en Rechtbank Noord Holland benoemd tot professioneel bewindvoerder. Zij is bevoegd tot het verlenen van beschermingsbewind. Het gaat hier om het Meerderjarigen Bewind zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOVCK) in haar aanbevelingen van 26 april 2004.


Beschermingsbewindvoering is bestemd voor meerderjarigen die, door lichamelijke of geestelijke oorzaken of vanwege sociale omstandigheden, niet meer in staat zijn hun financiële zaken zelfstandig te beheren. Bewindvoering is over het algemeen vrijwillig. Het beschermingsbewind is van toepassing op goederen (inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden). De bewindvoerder gaat over het beheer van deze goederen.


Doel bewindvoering Roosloot : in samenspraak met de cliënt het op orde brengen en houden van de financiële huishouding. Dit duurt zolang het nodig is en/of de cliënt zelf weer in staat is om deze taken volledig uit te voeren.


Wat doet mw Roosloot als bewindvoerder voor u?


Als u zich aanmeldt komt mw Roosloot op huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek wordt er kennis gemaakt met elkaar en zal er een intakegesprek plaats vinden. Tijdens dit gesprek vindt er een eerste inventarisatie plaats over de huidige financiële situatie. Als blijkt dat er een basis is voor een samenwerking met wederzijdse inbreng, kunnen er vervolgafspraken gemaakt worden.


Werkzaamheden bewindvoerder:

 1. Aanvragen onder bewindstelling
 2. Meegaan naar de rechterlijke zitting
 3. Regelmatig contact met client
 4. Postverwerking
 5. Financiële administratie
 6. Maandelijks kopieën bankafschriften toesturen
 7. Regelen zorg- en huurtoeslag
 8. Regelen van (eenvoudige) belastingaangifte
 9. Aanvragen (bijzondere) bijstand
 10. Aanvragen kwijtschelding van o.a. gemeentelijke belastingen
 11. Declaratie ziektekosten
 12. Afsluiten belangrijke verzekeringen
 13. Aanmelden bij schuldhulpverlenende instanties
 14. Jaarlijks en aan het einde van het bewind, verantwoording afleggen bij de kantonrechter.


Klachten Procedure

Klik hier om het klachten formulier te downloaden.

© Rinie Roosloot Budgetcoaching | E-mail : budgetcoaching@rinieroosloot.nl | Tel : 06-189.73.482 | Privacy policy